Luật sư về Nghệ thuật California

Chúng ta là ai

Nếu bạn là một nghệ sĩ sáng tạo, tổ chức nghệ thuật, nhà phát minh - hoặc người có câu hỏi pháp lý về nghệ thuật sáng tạo - Luật sư California về Nghệ thuật có thể giúp bạn về vấn đề pháp lý.

Nếu lợi tức tổng cộng điều chỉnh của bạn trên tờ khai thuế thu nhập IRS 1040 của bạn là 'gần với các hướng dẫn về nghèo đói của liên bang, bạn' có thể 'đủ điều kiện cho một trong những chương trình pro bono hoặc các chương trình khiêm tốn của chúng tôi.

Nếu bạn muốn nộp đơn xin trợ cấp theo một trong những chương trình này, xin vui lòng bắt đầu quá trình giới thiệu luật sư bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin xem xét tài chánh.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích