Hội luật sư người Mỹ gốc Mêhicô của Dịch vụ Thông tin và Giới thiệu Luật sư Quận Los Angeles

Địa chỉ nhà

Los Angeles, CA 90015
Hoa Kỳ

(213) 327 - 0620
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

MABA LRIS sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi cơ bản như tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn cùng với thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý của bạn. Một khi họ đã đánh giá vấn đề pháp lý của bạn, họ sẽ có thể giúp bạn kết nối với một luật sư có trình độ cao nhất hoặc chuyên về những vấn đề như của bạn.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích