Điều Lệ Luật Gia Đình Hạt El Dorado

Địa chỉ nhà

495 Main Street
Placerville, CA 95667
Hoa Kỳ

(530) 621 - 6433
Các khu vực phục vụ
Hạt El Dorado
Chúng ta là ai
Điều Giải Viên Luật Gia Đình là một luật sư sẵn có để cung cấp trợ giúp về thủ tục cho những người đại diện cho bản thân họ trong Tòa Án Gia Đình. Điều Giải Viên Luật Gia Đình sẽ không đại diện cho quý vị tại phiên điều trần, nhưng có thể giúp quý vị chuẩn bị các mẫu đơn tòa của quý vị cho buổi điều trần đó hoặc lệnh sau khi nghe.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Mô tả các loại dịch vụ
Các chương trình và dịch vụ này có sẵn cho tất cả các bên trong một trường hợp. Nhân viên chương trình không thể đại diện cho bất kỳ bên nào trong vụ kiện. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng được tạo ra giữa bất kỳ bên nào và nhân viên chương trình như là kết quả của những dịch vụ này. Giao tiếp giữa các bên và nhân viên chương trình không được bảo mật. Nhân viên chỉ có thể cung cấp thông tin và giáo dục chứ không phải tư vấn pháp luật. Để nhận được tư vấn pháp lý, ta phải thuê luật sư riêng.
Loại hình tổ chức
Chương Trình Tòa Án
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích