Các tổ chức từ thiện Công giáo của Hạt Santa Clara - Dịch vụ pháp lý về nhập cư

Địa chỉ nhà

2625 Zanker Road
Suite 201
San Jose, CA 95134
Hoa Kỳ

(408) 944 - 0691
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của Hạt Santa Clara - Các Dịch vụ Pháp chế Nhập cư giúp những người nhập cư hội đủ điều kiện điều hướng quá trình thường xuyên nản chí để trở thành một Công dân Hoa Kỳ, tạo cho họ cơ hội thiết lập nguồn gốc vững chắc. Cơ quan này cung cấp các dịch vụ, bao gồm đánh giá về tình trạng hội đủ điều kiện, trợ giúp nộp đơn, chuẩn bị phỏng vấn và giới thiệu các lớp tiếng Anh và quốc tịch (phục vụ tất cả người nhập cư bất kể văn hoá, niềm tin hay tôn giáo).
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Iloko / ILO
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích