Legal Services of Northern California- Sacramento

Địa chỉ nhà

515 - 12th Street
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

Intake: (866) 815-5990 Voice: (916) 551-2150 Fax: (916) 551-2196
Các khu vực phục vụ
Sacramento County
Chúng ta là ai

Housing, public benefits, including CalWorks, CalFresh (food stamps), Medi-Cal, General Assistance (GA), Social Security, SSI, unemployment insurance benefits (UIB), and state disability insurance (SDI).

Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích