Khiếu nại quá nhiều: Lấy quá nhiều Phiếu Thực phẩm

Sự miêu tả
Sự thiếu hụt: nhận được quá ít phúc lợi CalFresh, và sự thừa thãi: nhận được quá nhiều phúc lợi CalFresh.
Tác giả bởi
Dịch Vụ Pháp Lý Bắc California - Văn Phòng Sacramento (Phục Vụ Quận Hạt Sacramento)
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích