Chương trình Hỗ trợ Khách hàng - CAP

Sự miêu tả
CAP được thiết lập để cải thiện giao tiếp và giúp giải quyết các vấn đề giữa khách hàng và nhân viên phục hồi chức vụ / DOR và các nhân viên chương trình khác của Chương trình Phục hồi Tạm thời.
Tác giả bởi
Quyền Người Khuyết tật California - Sacramento
Energy Level
30
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích