Bảng thuật ngữ USCIS

Sự miêu tả
Bạn có thể sử dụng từ điển này để nhanh chóng tìm kiếm một định nghĩa hoặc lời giải thích cho một chủ đề.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ
Get out of here
Hide
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích