Các biện pháp khắc phục

Sự miêu tả
Một biện pháp khắc phục là một bộ hướng dẫn để bên đó đã thực hiện hành vi vi phạm để làm những việc nhất định để khắc phục những thiệt hại do vi phạm gây ra.
Tác giả bởi
Ban quan hệ lao động nông nghiệp CA
Energy Level
20
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích