Paglilinis ng Record ng Kriminal

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang gabay na ito ay tumutukoy lamang sa mga kriminal na paniniwala na nakuha sa California.

Ang ibig sabihin ng pag-expire ng rekord ng krimen, na ang nasasakdal (ikaw) ay pinahihintulutan na bawiin ang panawagan ng nagkasala, o na ang hatol ng pagkakasala ay itabi; at isang panawagan ng hindi nagkasala ay opisyal na ipinasok at ang hukuman ay nagpapabaya sa aksyon na ito.

Sa ilalim ng Panukala 47 ang mga sumusunod na krimen na ginawa sa estado ng California ay ngayon mga misdemeanors: Simple na pag-aari ng droga, Petty theft sa ilalim ng $ 95, Shoplifting sa ilalim ng $ 95, Pawalang-bisa sa ilalim ng $ 95, Resibo ng ninakaw na ari-arian sa ilalim ng $ 95, at Pagsusulat ng masamang tseke sa ilalim ng $ 95.

Alphabetical Listing of Resources

Mayroon bang nawawala o hindi tamang impormasyon tungkol sa iyong pederal na rekord?

Pangkalahatang impormasyon para sa Sacramento Superior Court.

Mga pinakabagong gabay sa mapagkukunan para sa mga county sa buong estado.

Magpasok muli ng mga legal na serbisyo para sa mga taong may mga kriminal na rekord.

Nagbibigay ang StartingOverStrong.com ng mga mapagkukunan at impormasyon tungkol sa proseso ng pag-expire ng kriminal na rekord. Mayroon din itong mas tiyak na mapagkukunan para sa mga residente ng county ng Butte.

Paano i-seal ang iyong rekord ng juvenile sa mga korte.

Mula sa tanggapan ng public defender ng Sacramento County.

Kasama sa paketeng ito ang pagtuturo: (1) Petisyon para sa Pagpapaalis na may mga tagubilin. (2) Order for Dismissal na may mga tagubilin. (3) Sample California criminal record report. (4) Petisyon at Order para sa mga pormularyo ng pagpapaalis upang ma-file sa Korte. (5) Impormasyon at form ng pagwawaksi ng Kahilingan sa Korte.

Ano ang kailangan mong malaman sa San Bernardino County.

Pag-clear ng iyong kriminal na tala sa Napa County.