Iba Pang Pagtatrabaho

Most Frequently Viewed Resources

Magtanong ng mga tanong at makakuha ng mga sagot, sa real time, dito mismo sa Internet, mula sa mga librarian sa live na batas sa buong California.

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Ang iyong mga karapatan sa oras ng bakasyon at mga may sakit na araw.

Tungkol sa minimum na pasahod, na nagbago ng maraming beses sa nakaraang ilang taon.

Alphabetical Listing of Resources

Isang detalyadong paliwanag kung ano ang sakop ng batas.

Ang mga kategorya at sitwasyon kapag ang overtime ay hindi nalalapat.

Sa ilalim ng COBRA, ang plano ng grupo na plano sa segurong pangkalusugan na magagamit sa mga tinapos na manggagawa ay nagbibigay ng eksaktong kaparehong mga benepisyo na tatanggapin nila kung sila ay miyembro pa ng grupo, maliban na ang mga empleyado ay kailangang magbayad ng gastos ng tagapag-empleyo sa pagbibigay ng mga benepisyo.