Diskriminasyon ng Pabahay

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ano ang diskriminasyon sa pabahay? Anong mga legal na remedyo ang magagamit?

Ang Estado ng California ay nagpalawak ng mga batas sa diskriminasyon sa pabahay upang masakop ang iba pang mga protektadong grupo.

Gagabayan ka ng video sa pamamagitan ng kaso ng pagsisiyasat sa diskriminasyon.

Mga batas at regulasyon, praktikal na impormasyon, kamakailang batas ng kaso.

Alphabetical Listing of Resources

Ang pinakabagong mga transgender na mga karapatan ng tao: seguridad sa paliparan, mga pederal na empleyado, mga karapatan ng manggagawa, pangangalagang pangkalusugan, pabahay, imigrasyon, medisina, militar servicemembers, pasaporte, pampublikong accommodation, paaralan, seguridad sosyal, at mga nakaligtas sa karahasan. maaari mong gawin kung ikaw ay nahaharap sa diskriminasyon ngayon sa bawat estado at sa halos bawat bahagi ng buhay. Ang bawat mapagkukunan sa ibaba ay kinabibilangan ng kung paano magharap ng mga reklamo ng diskriminasyon o mistreatment at kung paano makahanap ng legal na tulong.

Ang Fair Housing Act ay na-update nang ilang beses mula nang ipasa ito noong 1968 upang protektahan ang mas maraming tao mula sa diskriminasyon.

Para sa mga taong may kapansanan magkaroon ng pantay na pagkakataon na gamitin at tangkilikin ang kanilang pabahay, kung minsan ay kinakailangan para sa mga tagapagkaloob ng pabahay upang makagawa ng "makatwirang kaluwagan" o pahintulutan ang "makatwirang pagbabago."

Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong application ay ilegal na tinanggihan.

Saan sila pinapayagan at sa ilalim ng kung ano ang mga kondisyon?

Kung ang iyong reklamo ay nagsasangkot ng posibleng paglabag sa Fair Housing Act, tutulungan ka ng isang espesyalista sa pag-file ng isang opisyal na reklamo sa diskriminasyon sa pabahay.

Ang administratibong proseso para sa paghawak ng reklamo sa diskriminasyon sa trabaho. Batay sa isang pattern ng katotohanang fictionalized mula sa isang aktwal na kaso ng pinaghihinalaang diskriminasyon sa kapansanan, nagtatampok ang serye ng pitong bahagi: 1) unang kontak; 2) pakikipanayam sa paggamit; 3) imbestigasyon; 4) kasunduan o pamamagitan; 5) akusasyon; 6) pagdinig; at 7) konklusyon o desisyon.

Ang mga batas ng pederal at estado ay nag-aalok ng proteksyon mula sa diskriminasyon na batay sa maraming mga kategorya: lahi / kulay, bansang pinagmulan (etniko), relihiyon, kasarian, katayuan ng pamilya, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, katayuan sa pag-aasawa, pinagmumulan ng kita, edad, at arbitrary na katangian.

Proteksyon mula sa diskriminasyon batay sa iyong katutubong bansa.

Isang detalyadong pangkalahatang ideya ng mga legal na teorya at mga remedyo.