Ordinansa sa Pagpapaayos sa Rent sa Lunsod ng Los Angeles

Paglalarawan
Ano ang saklaw ng RSO: pinahihintulutang pagtaas ng upa, pagpaparehistro ng mga yunit ng pag-upa, mga legal na dahilan para sa pagpapalayas, at mga uri ng pagpapalayas na nangangailangan ng pagbabayad ng tulong sa paglipat ng nangungupahan.
May-akda ni
Los Angeles Housing + Department of Investment (HCIDLA)
Energy Level
41.1892
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin