Mga Pagbabago ng Pangalan at Gender Pagkatapos ng Halalan 2016

Paglalarawan
Anong mga dokumento ang dapat kong unahin ang pagbabago ngayon? Dapat ba akong makakuha ng pagbabago ng pangalan ng korte na inayos at / o pagbabago ng kasarian ngayon? Dapat ko bang baguhin ang aking pangalan at kasarian sa aking sertipiko ng kapanganakan ngayon, at kung gayon kung paano? Dapat ko bang palitan ang aking pangalan at kasarian sa lisensya ng aking driver o iba pang ID ng estado ngayon, at kung gayon kung paano? Dapat ko bang palitan ang aking pangalan at kasarian sa aking pasaporte sa US o mga dokumento sa imigrasyon ngayon, at kung ganoon? at / o kasarian sa aking rekord sa seguridad sosyal ngayon, at kung gayon paano? Ano ang tungkol sa mga transgender na taong wala pang 18 taong gulang?
Energy Level
20
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin