Quyền Ðược Ðại Diện Của Quý Vị

Authored By: US Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Cantonese Chinese / 粵語
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Armenian / Հայերէն
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino

Quý vị có thể có một vị đại diện, như một vị luật sư chẳng hạn, để giúp quý vị khi giao dịch với Sở An Sinh Xã Hội.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: May 08, 2017