حقوق شما در رابطه با داشتن يك نماينده

Authored By: US Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Cantonese Chinese / 粵語
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
French / Français
Armenian / Հայերէն
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt

شما ميتوانيد از يك نماينده، مانند يك وكيل بخواهيد هنگامی كه با اداره سوسیال سكیوريتی در رابطه هستيد، به شما كمك كند.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: May 08, 2017