ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທີພິການ

Authored By: Disability Rights California - Sacramento Office
Read this in:
English
Spanish / Español
Hmong / Hmoob
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Mandarin Chinese / 官話
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt

ປຶ້ມນ້ອຍຫົວນີ້ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບ: ກົດຫມາຍທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽທີ່ພິການ, ວິທີລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງ, ເອກະສານການເລືອກຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍທ່ານລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ວິທີລົງຄະແນນສຽງ, Disability Rights California ສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ.

Last Review and Update: May 08, 2017