Những Quy Định Về Lương Phụ Trội

Authored By: Legal Aid At Work
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Thai / ภาษาไทย
Chinese / 中文

Nếu chủ nhân yêu cầu một nhân viên làm việc phụ trội (overtime) thì nói chung họ phải trả thêm cho nhân viên này về số giờ làm việc phụ trội (overtime) đó.

Link: www.dol.gov

Last Review and Update: Feb 09, 2017