ขอบังคับของการจายคาลวงเวลาภายใตบัญญัติวา ดวยการจางแรงงานท ี่เป นธรรม

Authored By: Legal Aid At Work
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

นายจางที่บังคับหรืออนุญาตใหลูกจางทํางานลวงเวลาโดยทั่วไปแลวจะตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางตามระยะเวลางานที่ทํางานลวงเวลานั้นๆ

Link: www.dol.gov

Last Review and Update: Feb 09, 2017