Số 5: Bản dữ liệu về việc California cắt giảm ngân sách đối với các chương trình phúc lợi ? Ngày 13 tháng 08 năm 2009 Dịch vụ hỗ trợ tại gia (IHSS): Các hoạt động lăn dấu vân tay và chống gian lận

Authored By: Disability Rights California - Bay Area
Read this in:
English
Spanish / Español
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Chinese / 中文

Link: http:

Last Review and Update: Jan 25, 2017