บุคคลที่ไดรับการจางใหทํางานการบริการตามบานจะไดรับการคมครองจาก FLSA พยาบาล

Authored By: CA Department of Labor
Read this in:
English
Korean / 한국어
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Link: www.dol.gov

Last Review and Update: Feb 09, 2017