Quyền của Người Mắc Nợ - Tự Bảo Vệ Quý Vị Không Bị Kiện Vì Mắc Nợ

Authored By: Consumer Action
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Chinese / 中文

Tập hướng dẫn này gồm 16 trang giúp những người tiêu thụ mắc nợ hiểu cách tránh bị cơ sở đòi nợ kiện, thủ tục pháp lý ra sao nếu bị kiện là điều không thể tránh được.

Last Review and Update: Apr 26, 2017