Dokumento ng Impormasyon para sa Kustodiya sa Anak — Nagrerekomendang Pagpapayo

Authored By: California Courts
Read this in:
Cantonese Chinese / 粵語
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Vietnamese / Tiếng Việt

Ang dokumento ng impormasyon na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa kustodiya sa anak at oras ng pagiging magulang na mga bagay, paano makakakuha ng tulong sa paglutas ng isang pagtatalo sa kustodiya o paggawa ng isang plano sa pagiging magulang saan makakahanap ng isang abogado, at saan makakahanap ng ibang mga mapagkukunan.

Last Review and Update: Mar 28, 2017