Phá Sản

Authored By: Internal Revenue Service
Read this in:
Cantonese Chinese / 粵語
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский

Nếu quý vị còn nợ tiền thuế liên bang nhưng không thể trang trải, thì một trong những lựa chọn là tuyên bố phá sản.

Link: www.irs.gov

Last Review and Update: Mar 27, 2017