Phá Sản Cá Nhân - Khởi Đầu Lại Tài Chánh Của Quý Vị

Authored By: Consumer Action
Read this in:
Cantonese Chinese / 粵語
English
Spanish / Español
Korean / 한국어

Luật phá sản được thông qua để cho người dân một khởi đầu mới, và giúp người tiêu thụ mắc nợ một cách ngăn nắp, có hệ thống để trả nợ. Ấn bạn này vạch ra những quy định mới để khai phá sản cá nhân được áp dụng kể từ tháng 10 năm 2005.

Last Review and Update: Mar 24, 2017