THOÂNG BAÙO 3-NGAØY (3-Day Notice)

Authored By: Project Sentinel
Read this in:
English
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Chinese / 中文

Chuû nhaø coù theå duøng hình thöùc vaên thö thoâng baùo 3-ngaøy ñeå cho ngöôøi thueâ bieát veà vieäc hoï ñaõ vi phaïm giao keøo thueâ hay möôùn.

Link: housing.org

Last Review and Update: Oct 07, 2016