Thay đổi tên

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Luật pháp và các quy định, thông tin thực tiễn, luật về trường hợp gần đây.

Alphabetical Listing of Resources

Làm thế nào để điều hướng các vấn đề với các hệ thống phúc lợi xã hội và công cộng.

Phần này chỉ cho bạn cách yêu cầu một lệnh của tòa án thay đổi giới tính của bạn, cả trong trường hợp bạn cũng muốn thay đổi tên của mình hoặc khi bạn chỉ muốn thay đổi giới tính của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét có lệnh của tòa án nếu bạn dự định thay đổi tên của mình.