Truy cập, Inc. - Dịch vụ Nhập cư

Địa chỉ nhà

2612 Daniel Ave
San Diego, CA 92111
Hoa Kỳ

(858) 560 - 0871
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Access, Inc. là một tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề, giáo dục, trao quyền và hỗ trợ nhập cư cho các cư dân có thu nhập thấp.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Tagalog / Pilipino
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích