Liên minh về Quyền Di cư Nhân đạo của Los Angeles

Địa chỉ nhà

2533 W 3rd St
Suite 101
Los Angeles, CA 90057
Hoa Kỳ

(213) 353 - 1333
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Liên minh về Quyền Di cư Nhân đạo của Los Angeles (CHIRLA) là một nhà lãnh đạo California có ảnh hưởng quốc gia do các gia đình và cá nhân nhập cư đa dạng đóng vai trò là tác nhân thay đổi xã hội để đạt được một thế giới với quyền tự do đi lại, nhân quyền đầy đủ và dân chủ thực sự có sự tham gia . Chúng tôi tìm cách đạt được một xã hội công bằng bao gồm đầy đủ các di dân. Chúng tôi tổ chức và phục vụ các cá nhân, tổ chức và liên minh để xây dựng quyền lực, biến đổi ý kiến ​​công chúng và thay đổi chính sách để đạt được đầy đủ nhân quyền, dân sự và quyền lao động. Được dẫn dắt bởi sức mạnh, tình yêu và tầm nhìn của cộng đồng chúng ta, CHIRLA ôm lấy và thúc đẩy sự thay đổi xã hội.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích