Cố vấn Tố cáo nhỏ của Quận Monterey

Địa chỉ nhà

100 W Alisal Street
Suite 244
Salinas, CA 93901
Hoa Kỳ

(831) 755 - 5046
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Loại hình tổ chức
Chương Trình Tòa Án
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích