Phụ nữ mang thai và Cha mẹ Mới: Quyền của Bạn tại nơi làm việc

Sự miêu tả
Bộ phim gồm 3 phần này thảo luận về: (1) quyền của bạn tại nơi làm việc khi đang mang thai, bao gồm cả việc dành thời gian chăm sóc trước khi sinh, chỗ ở mang thai và sự bảo vệ kỳ thị; (2) quyeàn cuûa quyù vò coù theå ngaên ngöøa vôùi vieäc baûo veä vieäc laøm vaø thay theá lôïi töùc ñeå coù moät treû vaø baûo hieåm vôùi con; và (3) quyền làm việc của bạn với tư cách là cha mẹ mới, chẳng hạn như trở lại làm việc sau khi nghỉ đẻ hoặc nghỉ đẻ, chỗ ở cho con bú và thời gian để chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích