Phụ nữ mang thai và Cha mẹ Mới: Quyền của Bạn tại nơi làm việc

Sự miêu tả
Bộ phim gồm 3 phần này thảo luận về: (1) quyền của bạn tại nơi làm việc khi đang mang thai, bao gồm cả việc dành thời gian chăm sóc trước khi sinh, chỗ ở mang thai và sự bảo vệ kỳ thị; (2) quyeàn cuûa quyù vò coù theå ngaên ngöøa vôùi vieäc baûo veä vieäc laøm vaø thay theá lôïi töùc ñeå coù moät treû vaø baûo hieåm vôùi con; và (3) quyền làm việc của bạn với tư cách là cha mẹ mới, chẳng hạn như trở lại làm việc sau khi nghỉ đẻ hoặc nghỉ đẻ, chỗ ở cho con bú và thời gian để chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Get out of here
Hide
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích