Luật quyền sở hữu nhà ở California

Sự miêu tả
HBOR chỉ áp dụng cho các trường hợp nhà bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc các khoản vay thế chấp đầu tiên trong nhà. Chủ nhà có thể đưa các ngân hàng ra tòa vì đã vi phạm các phần khác nhau trong hệ thống nhà bị tịch thu theo luật định, phi tòa án của California.
Tác giả bởi
Luật Quyền của Chủ sở hữu nhà California
Get out of here
Hide
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích