Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Dự trữ (REAP)

Sự miêu tả
REAP cung cấp hỗ trợ giáo dục cho các thành viên của Khu dự trữ được gọi hoặc ra lệnh cho nhiệm vụ tích cực để đáp ứng với một cuộc chiến tranh hoặc khẩn cấp quốc gia do Tổng thống hoặc Quốc hội tuyên bố.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích