Catholic Charities of Sacramento, Inc. - Ngân hàng Thực phẩm Sacramento & Dịch vụ Gia đình

How to Receive Services (Intake)
If you need help with an immigration legal matter, scheduling a consultation is the first step. Sacramento Food Bank & Family Services will not provide a consultation or other services without an appointment. Contact (916) 313-7604.

Địa chỉ nhà

2469 Rio Linda Blvd
Sacramento, CA 95815
Hoa Kỳ

(916) 313-7604
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Chúng ta là ai
Catholic Charities of Sacramento, Inc. cung cấp các dịch vụ xã hội quan trọng cho những người có nhu cầu bất kể nguồn gốc tôn giáo, xã hội hay kinh tế của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích