Programa ng Mga Serbisyo sa Korte ng Yuba County Family Court

How to Receive Services (Intake)
Call (530) 740-1850 for more information. View office hours on the webpage below.
Address

215 Fifth Street, Suite 318
Richard A. Schoenig Annex
Marysville, CA 95901
Estados Unidos

(530) 740-1850
Naglilingkod ang mga lugar
Yuba County
Kung sino tayo
Ang Family Court Services ay nagbibigay ng isang Programang Pagrekomenda ng Pagpapayo sa Bata (CCRC) para sa mga pamilya na may mga alitan sa pag-iingat at pagdalaw, at isang programang pagbibisita na pinangangasiwa para sa mga di-custodial na mga magulang.
Ang Mga Serbisyo sa Family Court ay nagpoproseso ng mga kaso ng suporta sa bata na isinampa ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Suporta sa Bata.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin