Homeless Action Center

Address

1432 Franklin St
Oakland, CA 94612
Estados Unidos

(510) 836 - 3260
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo

Ang HAC ay nagbibigay ng libreng pampublikong benepisyo sa pagtataguyod sa mga taong walang tirahan at may kapansanan sa Alameda County. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga kliyente na makakuha ng napapanatiling kita at segurong pangkalusugan, ang HAC ay nagtatrabaho rin sa mga stakeholder ng komunidad upang mabawasan ang mga pinsala na may kaugnayan sa kakulangan ng pabahay at pangangalagang pangkalusugan. Pinagsasama ang propesyonalismo at habag, ang HAC ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa hadlang sa pinakamalakas na maabot ang mga populasyon.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin