El Rescate

Address

1501 W 8th Street
Suite 100
Los Angeles, CA 90017
Estados Unidos

(213) 387 - 3284
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Los Angeles County
Riverside County
Kung sino tayo

Ang El Rescate ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa imigrasyon.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin