Mga Botanteng May mga Kapansanan

Authored By: Disability Rights California - Sacramento Office
Read this in:
English
Spanish / Español
Hmong / Hmoob
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Laotian / ພາສາລາວ
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Ang buklet na ito ay magsasabi sa iyo ng tungkol sa: Mga Batas na Nagpoprotekta sa mga Botanteng may mga Kapansanan, Paano Magpaparehistro upang Makaboto, Mga Materyal sa Pagboto na Makakatulong sa Iyo na Bumoto, Paano Boboto, Ang magagawa ng PAI upang Tulungan Ka