Các Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia Các Nguyên Tắc Căn Bản

Authored By: Disability Rights California - Sacramento
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文

Ấn phẩm này là nhằm mục đích giúp quý vị tự đại diện cho bản thân và những người khác trong các buổi điều trần công bằng khi có tranh chấp về số giờ Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia (IHSS) mà quý vị cần.

Last Review and Update: Apr 14, 2017