California

Mga Dayuhang Manggagawa At Mga Numero Ng Social Security

Authored By: United States Social Security Administration
Read this in:
Polish / polski
Portuguese / português
Farsi / فارسی
French / Français
Arabic / العربية
English
Armenian / Հայերէն

Ang mga numero ng Social Security ay maaaring ipag-kaloob sa mga dayuhang manggagawa na may kapahin-tulutang makapag-trabaho sa United States.

Link: ssa.gov