DMV yêu cầu tất cả các ai nộp đơn xin bằng lái xe phải thông qua một quá trình để bảo đảm họ biết các quy tắc về giao thông và có thể lái xe một cách an toàn.

Authored By: Drive CA
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Thai / ภาษาไทย
Tagalog / Pilipino
Chinese / 中文

Link: driveca.org

Last Review and Update: Oct 07, 2016