Simula sa Enero 1, 2015, ang sinumang residente ng California ay maaari nang makakuha ng driver’s license anuman ang kalagayan o istatus nito sa imigrasyon.

Authored By: Drive CA
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Thai / ภาษาไทย
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Link: driveca.org

Last Review and Update: Oct 07, 2016