เริ่ม 1 มกราคม 2015ผทู้ี่อาศยัอยใู่ นรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธ์ิจะสามารถที่จะไดร้ับใบอนุญาตขบัรถโดยไม่คา นึงถึงสถานะการตรวจคนเขา้เมือง

Authored By: Drive CA
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Link: driveca.org

Last Review and Update: Oct 07, 2016