Abiso ng Pagpapaalis sa 3 Araw (3-Day Notice)

Authored By: Project Sentinel
Read this in:
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Ang isang may-ari ng bahay ay maaring magbigay ng abiso sa pagpapaalis ng umuupa pagkatapos ng 3 araw dahilan sa paglabag sa mga kondisyon sa pagpapaupa.

Link: housing.org

Last Review and Update: Oct 07, 2016